Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 4

Θέμα: Έκδοση διαβατηρίου

 1. #1
  Ημ. Εγγραφής
  Jun 2006
  Τοποθεσία
  Αθήνα
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  4.651
  Δύναμη Φήμης
  356

  Έκδοση διαβατηρίου

  Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε, πριν την κατάθεση της αίτησης για έκδοση διαβατηρίου. Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε, έντυπα αίτησης που πρέπει να συμπληρώσετε ανά περίπτωση & άλλες πληροφορίες.


  Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος επιθυμεί να εφοδιαστεί με διαβατήριο, προσέρχεται αυτοπροσώπως στο γραφείο διαβατηρίων του τόπου κατοικίας του και καταθέτει αίτηση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά . Εφ' όσον στο πρόσωπό του συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του και αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, για την παραλαβή των δικαιολογητικών μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο υπάλληλος της υπηρεσίας. Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκονται εκεί για ορισμένους λόγους, δύνανται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατ' εξαίρεση και στα γραφεία διαβατηρίων των τόπων προσωρινής διαμονής των στην Ελλάδα.

  Ανάλογα, εάν πρόκειται για αρχική έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, ή απώλεια - κλοπή, εφοδιάζεται από την Υπηρεσία με το αντίστοιχα καθορισθέν έντυπο αίτησης. Συγκεκριμένα, εφ' όσον πρόκειται για άτομο που εκδίδει πρώτη φορά διαβατήριο από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3103/2003, συμπληρώνει την αίτηση με κωδικό Ε1α, η οποία φέρει χρωματισμένο πράσινο πλαίσιο στο επάνω δεξιό μέρος της. Σημειωτέον ότι, έστω και εάν κατέχει παλαιό διαβατήριο, εκδοθέν από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Επαρχείο - Προξενείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 417/93, το αίτημά του για έκδοση διαβατηρίου αντιμετωπίζεται ως νέο και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται η αίτηση Ε1α.

  1.Εάν έχει εκδοθεί στο παρελθόν διαβατήριο από την ΕΛ.ΑΣ. με τις διατάξεις του Ν. 3103/2003, το οποίο όμως έχει λήξει ή πρόκειται να παύσει η ισχύς του εντός εξαμήνου από της υποβολής του αιτήματος, χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης Ε2α, που φέρει χρωματισμένο μαύρο πλαίσιο στο επάνω δεξιό μέρος της.

  2.Εάν πρόκειται για αντικατάσταση ήδη υπάρχοντος διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Ελληνική Αστυνομία, χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης Ε3α, που φέρει χρωματισμένο μπλε πλαίσιο στο επάνω δεξιό μέρος της.

  3.Τέλος εάν έχει προηγηθεί κλοπή ή απώλεια διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Ελληνική Αστυνομία και ζητείται η έκδοση νέου, χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης με κωδικό Ε4α, που φέρει χρωματισμένο κόκκινο πλαίσιο.

  Συμπληρώνει στο έντυπο της αίτησης όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες καταχώρησης που περιέχονται στο οπίσθιο μέρος της, με κεφαλαίους χαρακτήρες και στυλογράφο σφαιριδίου (τύπου μπικ), υποχρεωτικά μαύρου χρώματος μελάνης και προσέχει έτσι ώστε οι αναγραφόμενες ενδείξεις είναι εντός των αυστηρά προκαθορισμένων πλαισίων.

  Στις περιπτώσεις των κλοπών - απωλειών, τα στοιχεία της αίτησης που αφορούν τον αριθμό του παλαιού διαβατηρίου (35), την ημερομηνία λήξης (36) και τον αριθμό δήλωσης κλοπής ή απώλειας (37), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών, έτσι όπως προκύπτουν από την μηχανογραφική εφαρμογή , στην οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης όλα τα γραφεία διαβατηρίων.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


  1.Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, διαστάσεων 40-60 mm, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας inkjet ή laser. Η φωτογραφία θα πρέπει να έχει ληφθεί κάτω από ιδανικές συνθήκες, τα δε χρώματα της εκτύπωσης επιβάλλεται να είναι ουδέτερα. Είναι αναγκαίο να τηρηθούν πιστά οι τεχνικές προδιαγραφές λήψης της, όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο παράρτημα, προκειμένου επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

  2.Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου ταυτότητάς του. Εξυπακούεται ότι πέραν τούτου, προσκομίζει και επιδεικνύει το πρωτότυπο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Οι ανήλικοι κάτω των 12 καταθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, στο οποίο επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τους, με βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, όπως ο νόμος ορίζει.

  3.Τριπλότυπα είσπραξης ή παράβολα για την πιστοποίηση πληρωμής των τελών έκδοσης του διαβατηρίου. Τα εν λόγω αποδεικτικά πληρωμής τελών αφορούν , αφ' ενός χρηματικό ποσό υπέρ του Δημοσίου και αφ' ετέρου ποσό για την αξία του εντύπου διαβατηρίου, οι αριθμοί τους τίθενται, στα οικεία πεδία (25) και (26) της αίτησης. Αναλυτικά στοιχεία για την διαδικασία είσπραξης και το ύψος των τελών, προβλέπονται σε ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης.( Παράβολο τελών έκδοσης: για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ =συνολική αξία 26,40 ευρώ. Για τα υπόλοιπα διαβατήρια, για κάθε χρόνο ισχύος ονομαστική αξία 4 ευρώ + 20% ΟΓΑ =συνολική αξία 4,80 ευρώ κατ` έτος.
  - Παράβολο βιβλιαρίου: 45 ευρώ.
  - Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ.)

  4.θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό δημοτολογίου, εφόσον δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης.

  5.Αποδεικτικό πληρωμής για πιστοποίηση καταβολής των ανάλογωνταχυδρομικών εξόδων αποστολής δικαιολογητικών και διαβατηρίου,ο αριθμός του οποίου τίθεται στο οικείο πεδίο (27) της αίτησης.

  6.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, όπου ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εάν έχει καταδικασθεί ή ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη ή παραπέμφθηκε σε δίκη για τα αδικήματα της περίπτωσης α', παρ. 2, άρθρου 1 Π.Δ. 25/2004, καθώς και αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης ή εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα. Στην ίδια δήλωση αναγράφει και τη διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και την ύπαρξη των ειδικών λόγων που επιτρέπουν την κατ' εξαίρεση χορήγηση διαβατηρίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 Π.Δ. 25/2004, συνυποβάλλοντας τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα.

  *Όταν ο αιτών είναι ανήλικος, για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται πέραν αυτού και η αυτοπρόσωπη παρουσία του ασκούντα τη γονική μέριμνα. Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από τους δύο γονείς, αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός και η έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική Αρχή.

  *Απόφαση ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση διαβατηρίου σε πρόσωπο που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

  *Ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, στις περιπτώσεις που στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου συντρέχουν ιδιαιτέρα σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του στο γραφείο διαβατηρίων για την κατάθεση του αιτήματος έκδοσης διαβατηρίου.

  *Αποδεικτικά έγγραφα που τυχόν υπάρχουν και πιστοποιούν την αναγκαιότητα χορήγησης διαβατηρίου για μετάβαση στην αλλοδαπή, σε περιπτώσεις νοσηλείας για σοβαρούς λόγους υγείας, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας συγγενούς, έστω και εάν υφίστανται σε βάρος του αιτούντα οι απαγορευτικοί λόγοι χορήγησης του άρθρου 1, παρ. 2 Π.Δ. 25/2004 .

  *Το παλαιό διαβατήριο, όταν πρόκειται για αντικατάστασή του για τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 3, παρ. 1 Π.Δ. 25/2004. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται έλεγχος - επιβεβαίωση του λόγου που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και αφού ληφθούν θεωρημένα φωτοαντίγραφα της σελίδας προσωπικών δεδομένων και όσων άλλων πιστοποιούν την αναγκαιότητα αντικατάστασης,τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας παραλαβής δικαιολογητικών, το διαβατήριο επιστρέφεται στον δικαιούχο. Με την παραλαβή του νέου διαβατηρίου, το παλαιό ακυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, άρθρου 3 Π.Δ. 25/2004.
  Βεβαίωση της αρχής, με την οποία θα πιστοποιείται η δήλωση απώλειας ή κλοπής, καθώς και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας, όταν πρόκειται για έκδοση διαβατηρίου σε αντικατάσταση προηγούμενου κλαπέντος ή απολεσθέντος .

  *Ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου και τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία αναφέρονται οι προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό, οπότε και εκδίδεται κατά προτεραιότητα διαβατήριο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων.


  Όλα τα συνοδευτικά της αίτησης δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά μίας σελίδας μεγέθους Α4, προκειμένου καταστεί δυνατή η επεξεργασία τους από το μηχανογραφικό σύστημα. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους, φωτοτυπούνται σε σελίδα Α4, η οποία μετά από επικύρωση, επισυνάπτεται, ως δικαιολογητικό, ενώ τα πρωτότυπα παραμένουν στο αρχείο της υπηρεσίας.Ειδικότερα πολυσέλιδα δικαιολογητικά που αφορούν ορισμό επιτρόπου, δικαστικού συμπαραστάτη, ιατρικά πιστοποιητικά κρατικών νοσοκομείων, λοιπά έγγραφα που πιστοποιούν την αναγκαιότητα μετάβασης στην αλλοδαπή, φ/α σελίδων διαβατηρίων που αντικαθίστανται, βεβαιώσεις δηλώσεων και αποτελεσμάτων απωλειών ή κλοπών, ιατρικά πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα για κατά προτεραιότητα έκδοση διαβατηρίων, τηρούνται στα αρχεία των Υπηρεσιών που κατατέθηκαν. Στις περιπτώσεις επιτροπείας, δικαστικής συμπαράστασης, ανάγκης μετάβασης στο εξωτερικό, απωλειών ή κλοπών και κατά προτεραιότητα έκδοσης διαβατηρίων, θεωρημένο αντίγραφο της πρώτης σελίδας ή αυτής που πιστοποιεί το γεγονός ή την κατάσταση που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα.

  Στην αλλοδαπή οι έμμισθες Προξενικές Αρχές , δέχονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίων των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό, ή βρίσκονται εκεί για εργασία, σπουδές, τουρισμό ή λόγους υγείας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπρόσωπα από τους ενδιαφερομένους και εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, είναι τα αυτά που κατατίθενται στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης τηρείται η ίδια διαδικασία, με εξαίρεση την αποστολή των δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Διαβατηρίων και την επιστροφή αυτών με τα εκδοθέντα νέα διαβατήρια, η οποία και πραγματοποιείται με διπλωματικούς σάκους, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού που αιτείται την έκδοση διαβατηρίου, εφ' όσον δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του οποίου υποχρεούται να καταθέσει ως δικαιολογητικό, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης από το δήμο ή την κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος. Εφ' όσον το εν λόγω πιστοποιητικό δεν είναι πρωτότυπο, αλλά χρησιμοποιείται τηλεομοιοτυπία (FAX), γίνεται έλεγχος γνησιότητας και φέρει θεώρηση της οικείας Προξενικής Αρχής.

  Εφ' όσον πρόκειται για ανυπότακτο, μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, στον οποίο επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίου, αποκλειστικά για την εφαρμογή του άρθρου 54 του Ν. 3421/2005, θα πρέπει μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να κατατεθεί βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου στην Ελλάδα, η οποία και θα πιστοποιεί την ανυποταξία εξωτερικού.

  Ποιές ημέρες και τι ώρες λειτουργούν τα γραφεία υποδοχής δικαιολογητικών;


  Δευτέρα έως Παρασκευή: πρωί και απόγευμα
  Σάββατο και την Κυριακή: μόνο κατά τις πρωινές ώρες
  Επίσημες εορτές και αργίες: δεν λειτουργούν
  Ώρες λειτουργίας: πρωί 08:00-15:00, απογευμα 15.00-22.00, Σάββατο & Κυριακή 08.00-15.00  Πηγη: http://www.passport.gov.gr
  Τελευταία επεξεργασία από Lgeor; 03-04-2007 στις 19:03

 2. #2
  Ημ. Εγγραφής
  Jul 2004
  Τοποθεσία
  ΑΘΗΝΑ
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  3.086
  Δύναμη Φήμης
  325
  Ναι... και μέσα σε όλα τί χρειάζεται???
  Τεράστια... μα τεράστια.... αποθέματα υπομονής!!!

  Lexotanil να έχετε μαζί σας!!!
  ForTwo 84PS Pulse

  ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΤΟ FORFOUR
  http://www.car.gr/ads/cars/one.php?id=143784

 3. #3
  Ημ. Εγγραφής
  Jun 2006
  Τοποθεσία
  Αθήνα
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  4.651
  Δύναμη Φήμης
  356
  Μπα, μην το λες... Εχω κανει την διαδικασια αυτη και δεν ειναι τιποτα. Τα διακαιολογητικα ειναι μονο και απο εκει και περα τα παραδιδεις και παιρνει μονο 4 εργασιμες μερες... Η μονη υπομονη που μπορει να χρειαστει ειναι οταν περιμενεις να παραδωσεις τα διακαιολογητικα σου. Ισως να εχει κοσμο...Αυτο μονο!

 4. #4
  Ημ. Εγγραφής
  Sep 2006
  Τοποθεσία
  Elliniko
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  2.159
  Δύναμη Φήμης
  295
  η να εχεις ενα πολυ καλο μεσο και να ξεμπερδεψεις μια και καλη
  Να Ζεις Την Καθε Στιγμη Της Ζωης Σου Σαν Να Ειναι Η Τελευταια!!
  Who doesn't long for someone to hold
  Who knows how to love you without being told
  Somebody tell me why I'm on my own
  If there's a soulmate for everyone...

Πληροφορίες Θέματος

Χρήστες που βλέπουν αυτό το θέμα

Υπάρχου 1 χρήστες που βλέπουν αυτό το θέμα. (0 μέλη και 1 επισκέπτες)

Παρόμοια Θέματα

 1. For2 450: Έκδοση Silverpulse
  Από v-angel στο forum Γενικά Θέματα
  σχόλια: 3
  Τελευταίο μήνυμα: 13-05-2009, 18:27
 2. Έκδοση Sportstyle
  Από DVCam στο forum Γενικά Θέματα
  σχόλια: 26
  Τελευταίο μήνυμα: 09-03-2008, 19:04

Σελιδοδείκτες

Σελιδοδείκτες

Δικαιώματα Δημοσίευσης

 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύετε απαντήσεις
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε επισυναπτόμενα αρχεία
 • Δε μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • BB code είναι σε λειτουργία
 • Smilies είναι σε λειτουργία
 • [IMG] κώδικας είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] code is σε λειτουργία
 • HTML Κώδικας είναι σε λειτουργία