Πρόγραμμα Συναντήσεων 2015

Κυριακή 11/01/2015 Κοπή πίτας smartclub.gr
Τετάρτη 21/01/2015
Κυριακή 08/02/2015
Τετάρτη 18/02/2015
Κυριακή 08/03/2015
Τετάρτη 18/03/2015
Κυριακή 05/04/2015
Τετάρτη 15/04/2015
Κυριακή 03/05/2015
Τετάρτη 13/05/2015
Κυριακή 31/05/2015
Τετάρτη 10/06/2015
Κυριακή 21/06/2015
Τετάρτη 01/07/2015
Κυριακή 12/07/2015

------KAΛΟΚΑΙΡΙ------

Κυριακή 13/09/2015
Τετάρτη 23/09/2015
Κυριακή 11/10/2015
Τετάρτη 21/10/2015
Κυριακή 08/11/2015
Τετάρτη 18/11/2015
Κυριακή 06/12/2015
Τετάρτη 16/12/2015